אבשלום-כתבים ומכתבים של אבשלום פיינברג

ירושלים: שקמונה.  382 עמודים. ערך והקדים "קווים למונוגרפיה" - אהרן אמיר.