הבארון והמושבות : ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתה 1882 - 1890

להשאלה ברשת הספריות.