המשך ותמורה : הישוב הישן והישוב החדש בתקופת העליה הראשונה והשניה

להשאלה ברשת הספריות.