הראשונים : ספורים מן העליה הראשונה לארץ-ישראל

להשאלה ברשת הספריות.