יחידה סביבתית - ראשון לציון

פורסם באיכות הסביבה בישראל: דו"ח שנתי, 17-18, עמ' 128-130.