יחידות סביבתיות באיגודי ערים וברשויות מקומיות

פורסם באיכות הסביבה בישראל: דו"ח שנתי לשנים 1993/4, 19-20, עמ' 647-752.