"עצה ותושיה" - תכניתו של מ' מאירוביץ ומקומה בתולדות ההתיישבות הכפרית היהודית

התפרסם בכתב-העת ציון, גיליון נ"ג (ג'), עמ' 273-290.