100 שנים לקונגרס הציוני הראשון : קטלוג חומרי לימוד לנושא

פורסם על-ידי עיריית ראשון לציון, אגף החינוך, המרכז הפדגוגי.