Elmhurst Community Library, Queens, NY, USA 

Queens Library At Elmhurst
אוכלוסייה: קווינס הוא אחד מחמשת רובעי העיר ניו-יורק, המזרחי ביותר והגדול שבהם מבחינת שטחו. הרובע ממוקם סמוך לרובע ברוקלין,
בחלקו המערבי של לונג איילנד. זהו הרובע השני בגודל אוכלוסייתו, עם כ-2.4 מיליון תושבים.
מערך הספריות: 62 ספריות ציבוריות, שבעה מרכזי-לימוד למבוגרים, שני מרכזי אוריינות למשפחה.
שנה: 2017
שטח: כ-2,850 מ"ר
עלות:32.4 מיליון דולר
אדריכלות: Marpillero Pollak Architects
לקריאה נוספת:
Elmhurst Community Library, Queens, NY, USA 
Elmhurst Community Library Selected for 2017 Best of Design Award

סניף ספריית אלמהרסט ברובע קווינס מהווה מרחב אזרחי חשוב, המשרת קהילה מקוונת מאוד. מאז פתיחתה המחודשת הפכה הספרייה לחלל הומה
אדם המשתמש במגוון אמצעים: צבעים עזים משמשים כדי לכוון את המבקרים; בעזרת הנוף מורחבים יחסי-הגומלין החברתיים; והשקיפות משמשת
כדי לחבר את הספרייה לשכונה הסובבת אותה.
המבנה החדש מחליף את ספריית קארנגי על כל תוספות הבנייה שנוספו לה במהלך השנים. בפרויקט חידוש הספרייה ושיפוצה הוגדל השטח שלה פי
שלוש, ונהיה נגיש בהתאם לתקנות הנגישות. כמו-כן הוקמו אזורי-קריאה נפרדים לילדים, לנוער ולמבוגרים. נבנתה גם חצר פנימית מרכזית שמיועדת
לקריאה, וגנים מטופחים הוקמו בחזית ובעורף הספרייה. כעת ישנם גם אזורים בעלי גובה תקרה כפול, שיוצרים מרחבי-קריאה ייחודיים. המבנה המחודש
כולל גם מרכזי-למידה מקוונים למבוגרים, קיר-זיכרון וגן-לימוד. בחידוש הספרייה נוספה גם מערכת אוטומטית להשאלת פריטים ולהחזרתם.
שני חדרי-קריאה עם קירות מזכוכית מציבים את המבקרים בסביבה רחבה, שזוהרת כלפיד לאחר החשיכה. "קוביית ברודווי" נמצאת מעל הרחוב ויושבת
בתוך פארק הקהילה המחודש. שני מבני הזכוכית מוקמו כך שיעמדו ביחס למרקם ההיסטורי. השימוש בחומרים חדשים ובמערכות חדשניות, כמו גם
התוספת של אמנות ציבורית, מזמינים אנשים לראות את עצמם כשותפים בתהליך התמיכה, ולהעצים את השונות האתנית העשירה של הקהילה.
תכנון הספרייה ממקסם את הנגישות לכל עברי המבנה, השילוב בין האדריכלות לבין הנוף בוצע כך שייווצר קשר בין פנים לחוץ.
"קוביית ברודווי" נראית למרחוק ומספקת לספרייה החדשה את הנוכחות על ברודווי. "השדרה" עם ריצוף הבטון בעל הגרגרים הזוהרים משתרעת מהכניסה
לכיכר ולאורך המבנה.
הספרייה עומדת ביעדי רשת הספריות של קווינס: להוות עוגן לשכונה ומרכז לקהילה. היעדים מושגים באמצעות נגישות, שקיפות וטכנולוגיה.
חידוש המבנה והרחבתו היוו הזדמנות לבנייה ירוקה בסטנדרטים של LEED בדרגת כסף. למבנה יש גגות ירוקים, מערכות חימום וקירור בנצילות גבוהה,
ומערכות אוטומטיות לתחזוקת המבנה ולניהולו למיצוי הקיימות.
הספרייה נבחרה ע"י העיתון "The Architect's NewsPaper" בפרס על העיצוב הטוב ביותר לשנת 2017 בקטגוריה של בנייה אזרחית וחינוך.